Aanmeldformulier JOB-monitor 2018

Naam onderwijsinstelling:
Naam voorzitter CvB:
Naam contactpersoon:
Functie contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Telefoonnummer contactpersoon:

JOB-monitor 2018
Deelnameovereenkomst

Doelstellingen

De JOB-monitor is hét studenttevredenheidsonderzoek in het mbo en heeft als doel:
 1. Een helder en betrouwbaar beeld te geven van de tevredenheid van studenten op alle gewenste niveaus, zowel binnen de onderwijsinstelling als op landelijk niveau.
 2. De onderzoeksresultaten op dusdanige wijze te ontsluiten dat studenten en deelnemende onderwijsinstellingen er direct mee aan de slag kunnen om de onderwijskwaliteit te verbeteren.

Hierbij verklaren de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) en de onderwijsinstelling de volgende inspanningen te zullen verrichten teneinde de doelstellingen van de JOB-monitor 2018 te realiseren.

Inspanningen JOB

JOB:
 1. Zet zich in voor een helder verloop van het onderzoek.
 2. Is gedurende het onderzoeksproces aanspreekpunt en communiceert intensief met de deelnemende onderwijsinstellingen (onder meer via het gebruikersplatform), studentenraden en andere bij het onderzoek betrokken partijen, zoals het ministerie van OCW, de MBO Raad en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (onder andere via de begeleidingscommissie).
 3. Volgt bij de uitvoering van de JOB-monitor 2018 het operationeel plan. Mocht daar, uitsluitend om zwaarwegende redenen, toch van worden afgeweken, dan worden de onderwijsinstellingen hiervan door JOB direct op de hoogte gebracht.
 4. Verspreidt via de scholen promotiemateriaal om de (individuele) deelname aan het onderzoek te stimuleren. JOB streeft daarmee, binnen haar vermogen, naar een zo hoog mogelijke respons.
 5. Deelt goede voorbeelden van het organiseren van digitale afname van de enquête en het stimuleren van respons.
 6. Draagt zorg voor valide en betrouwbare onderzoeksresultaten conform geldende methoden en standaarden.
 7. Zorgt voor een goede ontsluiting van de onderzoeksresultaten naar de onderwijsinstellingen, studentenraden en eventueel andere belanghebbenden.

Inspanningen onderwijsinstelling

De onderwijsinstelling:
 1. Neemt kennis van de doelstellingen en de onderzoeksopzet van de JOB-monitor 2018 en onderschrijft deze door deelname aan het onderzoek.
 2. Faciliteert digitale afname van de enquête met gebruik van naam, geslacht en geboortedatum.
 3. Levert inzet en inspanning om deelname aan het onderzoek onder zo veel mogelijk studenten te stimuleren en voldoende respons te behalen door onder andere:
  • Het promotiemateriaal van JOB voor de JOB-monitor actief te verspreiden onder studenten;
  • De afname van de enquête op school te organiseren;
  • BPV-coördinatoren de respons onder BBL-studenten te laten stimuleren.
 4. Draagt zorg dat bij de digitale afname van de enquête:
  • De groepsgewijze afname van de enquête zo veel mogelijk onder dezelfde omstandigheden plaatsvindt;
  • Er voldoende digitale beeldschermen (bij voorkeur computers, maar tablet of telefoon kan ook) beschikbaar zijn, zodat er geen, of slechts in zeer beperkte mate, wachttijden ontstaan voor het invullen van de enquête (het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 à 15 minuten).
 5. Draagt zorg voor het goed verlopen van het inloggen:
  • De coördinatoren/docenten geïnformeerd zijn over hoe de privacy bij het inloggen met naam, geslacht en geboortedatum is gewaarborgd;
  • De coördinatoren/docenten beschikken over een lijst met naam zoals vermeld in het basisregister persoonsgegevens (overeenkomstig met de vermelding in paspoort/identiteitskaart/rijbewijs), geslacht en geboortedatum;
  • De coördinatoren/docenten beschikken over het telefoonnummer van JOB en DUO voor het geval het inloggen niet goed verloopt;
  • Een student aangeeft de enquête individueel al te hebben ingevuld, dit wordt gecontroleerd. Bij opnieuw inloggen wordt daarvan namelijk melding gemaakt.
 6. Verklaart akkoord te gaan met openbaarmaking van de resultaten tot op opleidingsniveau van de JOB-monitor via de online ontsluitingstool en aan derden zolang dit binnen de doelstellingen ligt die de JOB-monitor voorstaat.
 7. Stemt in met de kosten die voor het toevoegen van eigen vragen aan de vragenlijst in rekening worden gebracht.

Wat zijn de consequenties als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan?
 1. Indien niet aan deze voorwaarden voor deelname aan het onderzoek wordt voldaan dan:
  • Is het bij onvoldoende respons niet mogelijk instellingsresultaten te leveren.

Als de onderwijsinstelling akkoord gaat met bovenstaande voorwaarden, dan geeft de instelling aan kennis te hebben genomen van de onderzoeksopzet (zoals beschreven in de folder "Op weg naar… JOB-monitor 2018") en onderschrijft de doelstellingen van de JOB-monitor en de voorwaarden voor deelname.